Sections

Recent Chat Log

Time Position Name Message
Jun 25, 2017 3:42:45 am 301  sG ZE S 2 F !ztele
Jun 25, 2017 3:42:37 am 20  sG ZE Rimi Paris oh crap
Jun 25, 2017 3:42:13 am 20  sG ZE Rimi Paris shoot me across
Jun 25, 2017 3:41:51 am 301  sG ZE S 2 F lol
Jun 25, 2017 3:41:48 am 301  sG ZE S 2 F yes
Jun 25, 2017 3:41:47 am 20  sG ZE Rimi Paris im 19
Jun 25, 2017 3:41:44 am 20  sG ZE Rimi Paris really
Jun 25, 2017 3:41:40 am 301  sG ZE S 2 F 12
Jun 25, 2017 3:41:37 am 20  sG ZE Rimi Paris how old are you
Jun 25, 2017 3:40:10 am 301  sG ZE S 2 F idk
Jun 25, 2017 3:40:02 am 20  sG ZE Rimi Paris what does that mean
Jun 25, 2017 3:39:56 am 301  sG ZE S 2 F panpal me pls
Jun 25, 2017 3:39:50 am 301  sG ZE S 2 F me pls
Jun 25, 2017 3:39:42 am 20  sG ZE Rimi Paris no :DW
Jun 25, 2017 3:39:37 am 301  sG ZE S 2 F it me
Jun 25, 2017 3:39:34 am 301  sG ZE S 2 F hehe
Jun 25, 2017 3:39:29 am 20  sG ZE Rimi Paris oh i had a malaysian friend
Jun 25, 2017 3:39:25 am 301  sG ZE S 2 F !mag
Jun 25, 2017 3:39:18 am 301  sG ZE S 2 F im malay
Jun 25, 2017 3:39:15 am 20  sG ZE Rimi Paris da fuq
Jun 25, 2017 3:39:10 am 20  sG ZE Rimi Paris finland
Jun 25, 2017 3:39:06 am 301  sG ZE S 2 F malay or usa
Jun 25, 2017 3:38:07 am 20  sG ZE Rimi Paris sort of
Jun 25, 2017 3:38:02 am 301  sG ZE S 2 F you know how to bhop?
Jun 25, 2017 3:37:47 am 20  sG ZE Rimi Paris physically
Jun 25, 2017 3:37:41 am 301  sG ZE S 2 F lol
Jun 25, 2017 3:37:37 am 20  sG ZE Rimi Paris yea
Jun 25, 2017 3:37:25 am 301  sG ZE S 2 F boy?
Jun 25, 2017 3:37:09 am 20  sG ZE Rimi Paris something in between
Jun 25, 2017 3:37:02 am 301  sG ZE S 2 F boy or girl
Jun 25, 2017 3:36:51 am 20  sG ZE Rimi Paris idk really
Jun 25, 2017 3:36:39 am 301  sG ZE S 2 F you boy or girl
Jun 25, 2017 3:36:20 am 301  sG ZE S 2 F ok
Jun 25, 2017 3:36:17 am 20  sG ZE Rimi Paris !mag
Jun 25, 2017 3:36:14 am 301  sG ZE S 2 F !mag
Jun 25, 2017 3:36:12 am 301  sG ZE S 2 F !mag
Jun 25, 2017 3:36:10 am 301  sG ZE S 2 F dfo mag
Jun 25, 2017 3:36:03 am 20  sG ZE Rimi Paris r8 deals 300+ damage when headshotted
Jun 25, 2017 3:35:53 am 301  sG ZE S 2 F type !mag
Jun 25, 2017 3:35:48 am 301  sG ZE S 2 F idk how to r8 doing mag
Jun 25, 2017 3:35:37 am 20  sG ZE Rimi Paris i got r8
Jun 25, 2017 3:35:29 am 301  sG ZE S 2 F type !mag
Jun 25, 2017 3:35:22 am 301  sG ZE S 2 F mag os good
Jun 25, 2017 3:35:22 am 20  sG ZE Rimi Paris oh walls
Jun 25, 2017 3:35:12 am 20  sG ZE Rimi Paris face me
Jun 25, 2017 3:35:03 am 20  sG ZE Rimi Paris !fp
Jun 25, 2017 3:35:03 am 301  sG ZE S 2 F pick minterial
Jun 25, 2017 3:34:59 am 301  sG ZE S 2 F i know
Jun 25, 2017 3:34:56 am 20  sG ZE Rimi Paris lemme shoot u up the tower
Jun 25, 2017 3:34:54 am 301  sG ZE S 2 F yes
Jun 25, 2017 3:34:45 am 20  sG ZE Rimi Paris did u ever play this map
Jun 25, 2017 3:34:08 am 301  sG ZE S 2 F !credits
Jun 25, 2017 3:34:01 am 301  sG ZE S 2 F wow
Jun 25, 2017 3:33:57 am 20  sG ZE Rimi Paris !credits
Jun 25, 2017 3:32:32 am 301  sG ZE S 2 F fuck im lucky
Jun 25, 2017 3:31:59 am 301  sG ZE S 2 F why
Jun 25, 2017 3:30:27 am 301  sG ZE S 2 F !r8
Jun 25, 2017 3:30:23 am 301  sG ZE S 2 F !ry
Jun 25, 2017 3:30:21 am 301  sG ZE S 2 F !mag
Jun 25, 2017 3:30:09 am 301  sG ZE S 2 F pls not me
Jun 25, 2017 3:28:16 am 301  sG ZE S 2 F yep
Jun 25, 2017 3:28:11 am 20  sG ZE Rimi Paris this map is lit
Jun 25, 2017 3:26:27 am 301  sG ZE S 2 F foloow me
Jun 25, 2017 3:26:19 am 301  sG ZE S 2 F wtf lucky
Jun 25, 2017 3:25:57 am 301  sG ZE S 2 F !tp
Jun 25, 2017 3:25:51 am 301  sG ZE S 2 F !tp
Jun 25, 2017 3:23:48 am 301  sG ZE S 2 F nomanate
Jun 25, 2017 3:23:16 am 301  sG ZE S 2 F me zom lucky
Jun 25, 2017 3:23:10 am 301  sG ZE S 2 F !mag
Jun 25, 2017 3:23:06 am 20  sG ZE Rimi Paris yea
Jun 25, 2017 3:23:03 am 301  sG ZE S 2 F no kill?
Jun 25, 2017 3:22:57 am 20  sG ZE Rimi Paris oh hi
Jun 25, 2017 3:22:49 am 20  sG ZE Rimi Paris !credits
Jun 25, 2017 3:10:12 am 20  sG ZE Rimi Paris !repeatkilleroff
Jun 25, 2017 3:10:07 am 20  sG ZE Rimi Paris repeat killer
Jun 25, 2017 3:08:47 am 20  sG ZE Rimi Paris !heavykevlar
Jun 25, 2017 3:06:39 am 20  sG ZE Rimi Paris !credits
Jun 25, 2017 3:03:19 am 20  sG ZE Rimi Paris !zspawn
Jun 25, 2017 3:01:27 am 20  sG ZE Rimi Paris !r8
Jun 25, 2017 3:00:28 am 20  sG ZE Rimi Paris !heavykevlar
Jun 25, 2017 2:57:06 am 20  sG ZE Rimi Paris !tp
Jun 25, 2017 2:54:40 am 20  sG ZE Rimi Paris !fp
Jun 25, 2017 2:54:32 am 20  sG ZE Rimi Paris !endround
Jun 25, 2017 2:49:49 am 20  sG ZE Rimi Paris !r8
Jun 25, 2017 2:46:03 am 20  sG ZE Rimi Paris !bizon
Jun 25, 2017 2:45:24 am 20  sG ZE Rimi Paris !tp
Jun 25, 2017 2:45:19 am 20  sG ZE Rimi Paris !TP
Jun 25, 2017 2:40:44 am 20  sG ZE Rimi Paris !fp
Jun 25, 2017 2:40:42 am 20  sG ZE Rimi Paris !r8
Jun 25, 2017 2:40:40 am 20  sG ZE Rimi Paris !bizon
Jun 25, 2017 2:40:38 am 20  sG ZE Rimi Paris !tp
Jun 25, 2017 2:40:35 am 20  sG ZE Rimi Paris !TP
Jun 24, 2017 11:34:54 pm 112  sG ZE aust1nrekt rip server
Jun 24, 2017 11:34:49 pm 486  Mr. Jiggly whalp
Jun 24, 2017 11:34:46 pm 112  sG ZE aust1nrekt well then
Jun 24, 2017 11:34:41 pm 112  sG ZE aust1nrekt restart?
Jun 24, 2017 11:34:29 pm 112  sG ZE aust1nrekt hahaha
Jun 24, 2017 11:34:28 pm 112  sG ZE aust1nrekt LOL
Jun 24, 2017 11:34:26 pm 486  Mr. Jiggly :(
Jun 24, 2017 11:33:54 pm 112  sG ZE aust1nrekt lmao
Jun 24, 2017 11:33:45 pm 64  GiClan | de_xter how do i turn it off
Jun 24, 2017 11:33:40 pm 112  sG ZE aust1nrekt ;(
Jun 24, 2017 11:33:38 pm 112  sG ZE aust1nrekt why?
Jun 24, 2017 11:33:30 pm 112  sG ZE aust1nrekt i wont kill
Jun 24, 2017 11:33:23 pm 112  sG ZE aust1nrekt why?
Jun 24, 2017 11:33:19 pm 112  sG ZE aust1nrekt stop
Jun 24, 2017 11:33:17 pm 112  sG ZE aust1nrekt im friendlt
Jun 24, 2017 11:32:49 pm 112  sG ZE aust1nrekt we need hea
Jun 24, 2017 11:32:24 pm 112  sG ZE aust1nrekt !heavykevlar
Jun 24, 2017 11:32:22 pm 112  sG ZE aust1nrekt god fucking damn
Jun 24, 2017 11:32:16 pm 486  Mr. Jiggly lol
Jun 24, 2017 11:31:59 pm 486  Mr. Jiggly this map is so fucking gay
Jun 24, 2017 11:31:58 pm 112  sG ZE aust1nrekt !heavykevlar
Jun 24, 2017 11:31:53 pm 112  sG ZE aust1nrekt im ded
Jun 24, 2017 11:31:50 pm 112  sG ZE aust1nrekt shit
Jun 24, 2017 11:31:49 pm 112  sG ZE aust1nrekt well
Jun 24, 2017 11:31:28 pm 112  sG ZE aust1nrekt why dis boss
Jun 24, 2017 11:31:17 pm 112  sG ZE aust1nrekt oh no
Jun 24, 2017 11:31:16 pm 112  sG ZE aust1nrekt boss
Jun 24, 2017 11:28:37 pm 64  GiClan | de_xter fuck you
Jun 24, 2017 11:28:28 pm 112  sG ZE aust1nrekt server did die
Jun 24, 2017 11:28:22 pm 112  sG ZE aust1nrekt damn
Jun 24, 2017 11:26:40 pm 486  Mr. Jiggly !fp
Jun 24, 2017 11:26:38 pm 112  sG ZE aust1nrekt or autos
Jun 24, 2017 11:26:35 pm 112  sG ZE aust1nrekt no awps
Jun 24, 2017 11:26:22 pm 486  Mr. Jiggly !tp
Jun 24, 2017 11:25:35 pm 112  sG ZE aust1nrekt !heavykevlar
Jun 24, 2017 11:25:12 pm 64  GiClan | de_xter !mag7
Jun 24, 2017 11:24:20 pm 486  Mr. Jiggly aw
Jun 24, 2017 11:24:18 pm 112  sG ZE aust1nrekt LOL
Jun 24, 2017 11:24:10 pm 486  Mr. Jiggly lol gg
Jun 24, 2017 11:23:51 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs y u so picking
Jun 24, 2017 11:23:48 pm 113  sG ZE {RWBY} Trinity Neko its fine
Jun 24, 2017 11:23:41 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs ..
Jun 24, 2017 11:23:38 pm 113  sG ZE {RWBY} Trinity Neko this is the same song
Jun 24, 2017 11:23:30 pm 112  sG ZE aust1nrekt we ded
Jun 24, 2017 11:23:22 pm 112  sG ZE aust1nrekt fine
Jun 24, 2017 11:23:20 pm 113  sG ZE {RWBY} Trinity Neko yea
Jun 24, 2017 11:23:05 pm 112  sG ZE aust1nrekt NO
Jun 24, 2017 11:23:00 pm 112  sG ZE aust1nrekt dont
Jun 24, 2017 11:22:57 pm 112  sG ZE aust1nrekt no
Jun 24, 2017 11:22:54 pm 112  sG ZE aust1nrekt :D
Jun 24, 2017 11:22:50 pm 64  GiClan | de_xter stop delaying please
Jun 24, 2017 11:22:47 pm 113  sG ZE {RWBY} Trinity Neko put on radio bugz
Jun 24, 2017 11:22:37 pm 486  Mr. Jiggly !fp
Jun 24, 2017 11:22:35 pm 486  Mr. Jiggly !f[
Jun 24, 2017 11:22:09 pm 112  sG ZE aust1nrekt we will never press nuke
Jun 24, 2017 11:22:07 pm 1,150  >{BRG}< k3nny stand still i need pic
Jun 24, 2017 11:22:04 pm 486  Mr. Jiggly LOL
Jun 24, 2017 11:22:01 pm 112  sG ZE aust1nrekt well
Jun 24, 2017 11:21:59 pm 113  sG ZE {RWBY} Trinity Neko !negev
Jun 24, 2017 11:21:59 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs your canned
Jun 24, 2017 11:21:57 pm 112  sG ZE aust1nrekt :D
Jun 24, 2017 11:21:55 pm 112  sG ZE aust1nrekt press button
Jun 24, 2017 11:21:52 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs LOL
Jun 24, 2017 11:21:51 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs u two jsut fucked urselves
Jun 24, 2017 11:21:50 pm 112  sG ZE aust1nrekt dont
Jun 24, 2017 11:21:26 pm 486  Mr. Jiggly i just got here like 10 sec ago
Jun 24, 2017 11:21:12 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs that was not what i was observing
Jun 24, 2017 11:21:08 pm 486  Mr. Jiggly <3
Jun 24, 2017 11:21:06 pm 486  Mr. Jiggly thx tho
Jun 24, 2017 11:21:04 pm 486  Mr. Jiggly i already know how to
Jun 24, 2017 11:21:02 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs okie
Jun 24, 2017 11:20:59 pm 486  Mr. Jiggly no
Jun 24, 2017 11:20:53 pm 486  Mr. Jiggly yo
Jun 24, 2017 11:20:53 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs how to surf
Jun 24, 2017 11:20:51 pm 112  sG ZE aust1nrekt i brb
Jun 24, 2017 11:20:51 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs do u wanna learn
Jun 24, 2017 11:20:51 pm 486  Mr. Jiggly !tp
Jun 24, 2017 11:20:49 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs jiggly
Jun 24, 2017 11:20:48 pm 112  sG ZE aust1nrekt lmao
Jun 24, 2017 11:20:46 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs LL
Jun 24, 2017 11:20:44 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs that wasnt kenny
Jun 24, 2017 11:20:41 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs oh nvm
Jun 24, 2017 11:20:37 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs awh poor kenny
Jun 24, 2017 11:20:22 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs u naughty boi
Jun 24, 2017 11:20:22 pm 113  sG ZE {RWBY} Trinity Neko i like to be punished
Jun 24, 2017 11:20:07 pm 113  sG ZE {RWBY} Trinity Neko punish me plz
Jun 24, 2017 11:19:49 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs neko u asking for a shank
Jun 24, 2017 11:19:45 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs i play sg cause theres boobs
Jun 24, 2017 11:19:43 pm 112  sG ZE aust1nrekt and solo queue
Jun 24, 2017 11:19:35 pm 112  sG ZE aust1nrekt i played sG cause i have no friends
Jun 24, 2017 11:19:22 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs SG
Jun 24, 2017 11:19:21 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs then i started playing
Jun 24, 2017 11:19:17 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs i ued to be global elite
Jun 24, 2017 11:19:08 pm 112  sG ZE aust1nrekt damn
Jun 24, 2017 11:19:03 pm 113  sG ZE {RWBY} Trinity Neko i used to be mg
Jun 24, 2017 11:18:52 pm 112  sG ZE aust1nrekt :D
Jun 24, 2017 11:18:50 pm 112  sG ZE aust1nrekt but memes
Jun 24, 2017 11:18:47 pm 112  sG ZE aust1nrekt i used to be gn 4
Jun 24, 2017 11:18:38 pm 112  sG ZE aust1nrekt ;(
Jun 24, 2017 11:18:34 pm 113  sG ZE {RWBY} Trinity Neko oh god u are a silver player
Jun 24, 2017 11:18:32 pm 112  sG ZE aust1nrekt um no
Jun 24, 2017 11:18:28 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs like 7 times
Jun 24, 2017 11:18:22 pm 112  sG ZE aust1nrekt ;(
Jun 24, 2017 11:18:21 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs just sprayed ito someones head
Jun 24, 2017 11:18:20 pm 112  sG ZE aust1nrekt yes
Jun 24, 2017 11:18:17 pm 216  sG ZE LetsPlayBugs u mean u accidently
Jun 24, 2017 11:18:12 pm 112  sG ZE aust1nrekt team runs in
Jun 24, 2017 11:18:05 pm 112  sG ZE aust1nrekt p90 spray

Admin Options: